Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
COVID-19 » COVID-19 Information

COVID-19 Information

GSD
Precautions and Safety Measures
Please continue to take all possible precautions to ensure health and safety of your family and the community.
▪ Stay home
▪ Only leave home for essential activities (e.g., get food, get medical supplies, go to the bank or post office, call a plumber or electrician, go to the gas station or auto repair shop, etc.)
▪ Wear a face covering when visiting grocery stores, restaurants, pharmacies, and other essential businesses. (New County Order)
▪ Avoid gatherings of more than 10 people
▪ Practice social distancing: Stay 6 feet or more away from others.
Wash hands frequently for at least 20 seconds.
▪ Sneeze and cough into a tissue or your sleeve; safely throw away used tissues
 
 
Medidas de precaución y seguridad
Por favor continúen tomando todas las medidas de precaución posibles para mantener la salud y bienestar de su familia y comunidad.
▪ Permanezcan en casa
▪ Salgan de casa solo para actividades esenciales (ej. comprar comida, comprar artículos para la salud, ir al banco o al correo, llamar a un plomero o electricista, ir a la gasolinera o al taller mecánico, etc.)
▪ Nueva orden del Condado: utilizar cubre bocas cuando vaya de compras, restaurante, farmacias, y otros asuntos esenciales.
▪ Evitar reuniones de más de 10 personas
▪ Practiquen el distanciamiento social: manténganse a una distancia de seis pies o más de otras personas.
▪ Lávense las manos frecuentemente por unos 20 segundos.
▪ Estornuden en una toalla desechable o en su manga; deshágase de las toallas desechables cuidadosamente
 
 
注意事項和安全措施
請您繼續採取一切可能的預防措施,以確保您的家人和社區的健康與安全。
▪ 居家避疫
▪ 只有外出做必要的活動(例如,購買食物,購買醫療用品,去銀行或郵局,叫水管工或電工,去加油站或汽車修理廠等)
▪ 逛雜貨店,餐館,藥店和其他基本業務時,請戴上口罩。 (新的縣命令)
▪ 避免聚會超過10人
▪ 練習社交距離:與他人保持6英尺或以上的距離。
▪ 經常洗手至少20秒鐘。
▪ 打噴嚏和咳嗽到紙巾或衣袖中; 安全地丟棄用過的紙巾
 
Biện pháp phòng ngừa & an toàn
Hãy tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của gia đình quý vị và cộng đồng.
▪ Nghỉ ở nhà
▪ Chỉ ra khỏi nhà cho các hoạt động thiết yếu (ví dụ: mua thức ăn, mua vật tư y tế, đến ngân hàng hoặc bưu điện, gọi thợ sửa ống nước hoặc thợ điện, đến trạm xăng hoặc cửa hàng sửa chữa ô tô, v.v.)
▪ Mang một bìa mặt khi đến cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, hiệu thuốc và các doanh nghiệp thiết yếu khác. (Mệnh lệnh mới của quận hạt)
▪ Tránh tụ tập hơn 10 người
▪ Thực hành cách xa xã hội: Tránh xa người khác 6 feet.
▪ Rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây
▪ Hắt hơi và ho vào khăn giấy hoặc tay áo của quý vị; vứt bỏ các khăn giấy đã sử dụng một cách an toàn
 
 
 
GSD
Garvey School District Preventative Measures
GSD
 
COVID-19 FAQS: