Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
COVID-19 » DISTANCE LEARNING: COMPUTER ACCESS & LOGIN INSTRUCTIONS

DISTANCE LEARNING: COMPUTER ACCESS & LOGIN INSTRUCTIONS

Distance Learning Hotline Service
If you need assistance in using the computer devices to access the Google Classroom and/or various online learning programs, please call the Distance Learning Hotline and leave a voice message with your name and contact number. Our staff will contact you as soon as possible.
Distance Learning Hotline Numbers:
English & Spanish: (626) 307-3421
Chinese & Vietnamese: (626) 307-3423 
 
Línea directa para servicios de aprendizaje a distancia
Si ustedes necesitan ayuda en usar las computadoras para ingresar a Google Classroom y/o programas de aprendizaje en línea, por favor llamen a la Línea directa de Aprendizaje a Distancia y dejen un mensaje con su nombre y número de teléfono. El personal se comunicará con ustedes lo más pronto posible.
Números de Línea directa para Aprendizaje a Distancia:
Español e inglés: (626) 307-3421
Chino y vietnamita: (626) 307-3423
 
遠距學習熱線電話服務
如果您在使用電腦設備接入Google課室和/或各種在線上學習程序方面需要幫助,請撥打遠距學習熱線電話並留下語音留言,其中包含您的姓名和聯繫電話。 我們的工作人員會盡快與您聯繫。
遠距學習熱線電話號碼:
英文, 西班牙文: (626) 307-3421
中文,越南文: (626) 307-3423
 
Dịch vụ đường dây nói đặc biệt cho Học tập từ xa
Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc sử dụng các thiết bị máy tính để truy cập Lớp học Google và / hoặc các chương trình học
khác nhau trên trực tuyến, vui lòng gọi đường dây nói đặc biệt cho Học tập từ xa và để lại một tin nhắn với tên họ và số liên
lạc của quý vị. Các nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị càng sớm càng tốt.
Các số điện thoại của đường dây nói đặc biệt cho học tập từ xa:
Tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha: (626) 307-3421
Tiếng Trung Quốc & tiếng Việt Nam: (626) 307-3423
 
 
GSD
Computer Access
Students need to have access to computers from home to engage in Distance Learning. To ensure access to Distance Learning for all students, the District is providing computers to students without computer access at home. Please contact your principal or you child’s teacher, or call the Distance Learning Hotline if you need to request a computer for your child.
 
Acceso a computadoras
Los alumnos necesitan acceso a una computadora para el aprendizaje a distancia. Para asegurarnos que los alumnos pueden tener acceso al aprendizaje a distancia, el Distrito está proveyendo computadoras a los alumnos que no tengan computadora en casa. Si necesita una computadora para su hija/o, por favor comuníquese con el director/a o maestro/a de sus hijos o llame a la línea directa de Aprendizaje a Distancia.
 
電腦接入
學生需要在家中可以使用電腦才能進行遠距學習。為了確保所有學生都能够遠距學習,學區為了沒有電腦的學生提供電腦。 如果您需要為子女申請一台電腦,請聯繫您的校長或子女的老師。
 
Truy cập máy tính
Học sinh cần được truy cập vào các máy tính ở nhà để tham gia vào chương trình Học tập từ xa. Để đảm bảo được truy cập
vào chương trình Học tập từ xa cho tất cả học sinh, Học khu đang cung cấp các máy tính cho học sinh mà không có máy tính
ở nhà. Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng hoặc giáo viên của con em quý vị nếu quý vị cần yêu cầu một máy tính cho con em
quý vị.
 
 
GSD
 
Distance Learning Login Instructions