Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
COVID-19 » DISTANCE LEARNING: SUPPORT & CONTACT INFORMATION

DISTANCE LEARNING: SUPPORT & CONTACT INFORMATION

Support for Your Children & Family
Support for Your Children & Family We understand that this is a challenging time for your children and family. The District has a team of counselors and psychologists who may offer support to students with socio-emotional and behavioral needs. Additionally, the District is committed to offering support to you if your family is experiencing any hardships. If you need assistance in these areas, please call Rene Hernandez, Assistant Superintendent of Student Support Services at (626) 307-3427. When you call, please leave a voice message and indicate your name and contact number and we will get back to you as soon as possible.
 
Ongoing Support & Communication
Please visit the Garvey School District’s new Instagram account created exclusively for our school community members to stay connected and informed about the activities, resources, and updates. This is one more way we want to stay engaged with you and your family! You can visit us at garveypia on Instagram today!
While the District Office is closed to the public, the District team continues to work diligently to ensure the continuity of quality services for you and your children. We will continue to monitor the evolving situation and inform you of any updates via parentlink and email.
During School Closure, should you have any questions and/or need any assistance, please do not hesitate to call the District Office at (626) 307-3444 or (626) 307-3427. When you call, please leave a voice message and indicate your name and contact number and we will get back to you as soon as possible.
 
GSD
Apoyo para alumnos y familia
Comprendemos que estos son tiempos difíciles para sus hijos y familias. El Distrito tiene un equipo de consejeros y psicólogos disponibles para proveer ayuda a los alumnos que necesiten apoyo socioemocional o de comportamiento. Además, el Distrito está decidido a proveer apoyo si su familia está experimentando dificultades. Si necesitan ayuda en estas áreas, por favor llamen a Rene Hernandez, Asistente de Superintendente de Servicios Estudiantiles. Cuando llamen, por favor dejen su nombre y número de teléfono y nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible.
 
Apoyo y comunicación continuos
Por favor visiten la cuenta de Instagram del Distrito escolar Garvey creada exclusivamente para los miembros de nuestra comunidad que deseen mantenerse conectados e informados acerca de actividades, recursos y actualizaciones para mantener a nuestras familias participativas. ¡Está es otra manera para mantenernos en comunicación con ustedes! Nos pueden visitar hoy en Instagram en garveypia.
Mientras la oficina del distrito está cerrada al público, el equipo del Distrito ha estado trabajando incesantemente para garantizar la continuidad de nuestros servicios a ustedes y sus hijos. Continuaremos monitoreando la situación cambiante y los mantendremos informados por medio de parentlink y correo electrónico
Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda durante el cierre de las escuelas, por favor no duden en llamar a la Oficina del Distrito al número (626) 307-3444 o (626) 307-3427. Cuando llamen, por favor dejen un mensaje de voz con su nombre y número de teléfono y nosotros los llamaremos lo más pronto posible.
 
 
GSD
給予您子女和家人的支持
我們明白這段時間對您的子女和家人來說是充滿挑戰的。 學區有一個由輔導師和心理學家組成的團隊,他們可以為有社會情緒和行為需要的學生提供支持。此外,如果您的家庭遇到任何困難,學區將致力於為您提供支持。如果您在這方面需要幫助,請致電助理總監Rene Hernandez(626)307-3427。 當您打電話時,請留言,並説明您的姓名和聯繫電話,我們將盡快與您聯繫。
 
持續的支持與溝通
請溜灠嘉偉學區的新Instagram帳戶,專門為我們學校的社區成員而創建的,以保持聯繫並了解各項活動,資源和更新信息。這是我們希望能與您和您的家人保持聯繫的另一種方式!您今天就可以在Instagram登入garveypia!
當學區的辦事處不對公眾開放時,學區的團隊一直在不斷努力,以確保我們為您和您的子女提供服務的連續性。 我們將繼續密切留意不斷變化的情況,並隨時在家長鏈接或電子郵件向您通報不斷變化的情況。
在學校關閉期間,如果您有任何疑問和/或需要任何幫助,請隨時致電(626)307-3444或(626)307-3427與學區辦事處聯繫。當您打電話時,請留言,並説明您的姓名和聯繫電話,我們將盡快與您聯繫。
 
GSD
Hỗ trợ cho con cái & gia đình của quý vị
Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian thử thách cho con cái và gia đình của quý vị. Học khu có một nhóm các nhà cố vấn và nhà tâm lý học mà có thể cung cấp việc hỗ trợ cho các học sinh có nhu cầu về cảm xúc và hành vi xã hội. Ngoài ra, Học khu cam kết cung cấp sự hỗ trợ cho quý vị nếu gia đình quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong lĩnh vực này, xin vui lòng gọi cho Trợ lý Tổng Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh ông Rene Hernandez theo số (626) 307-3427. Khi quý vị gọi điện, xin vui lòng để lại tin nhắn và cho biết tên và số liên lạc của quý vị và chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị càng sớm càng tốt.
 
Sự Hỗ trợ và truyền thông liên tục
Vui lòng truy cập tài khoản Instagram mới của Học khu Garvey, tài khoản này được tạo riêng cho các thành viên trong cộng đồng trường học của chúng tôi để duy trì kết nối và thông báo về các hoạt động, tài nguyên và sự cập nhật. . Đây là một trong nhiều cách chúng tôi muốn gắn bó với quý vị và gia đình của quý vị! Quý vị có thể ghé thăm chúng tôi tại garveypia trên Instagram ngay hôm nay!
Trong khi Văn phòng học khu đóng cửa cho công chúng, nhóm Học khu tiếp tục làm việc chăm chỉ để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ có chất lượng cho quý vị và con em quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển và thông báo cho quý vị về bất kỳ cập nhật nào thông qua liên kết phụ huynh và email.
Trong thời gian đóng cửa trường học, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào và / hoặc cần bất kỳ trợ giúp nào, xin vui lòng gọi cho Văn phòng học khu theo số (626) 307-3444 hoặc (626) 307-3427. Khi quý vị gọi điện, vui lòng để lại tin nhắn và cho biết tên và số liên lạc của quý vị và chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị càng sớm càng tốt.