Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
Students » Dual Language+ Program Event

Dual Language+ Program Event

 
 
School Visit & Parent Information Meeting
 
Dual Language+ Program (English, Spanish & Chinese)
For Kindergarten Students in 2019-2020
 
WHEN & WHERE
Parents may attend ANY of the following school visits/meetings:
  
Dewey Avenue Elementary School (Spanish/English+ Program)
January 25, 2019 (Friday)
AM Session: 9:00-10:00 am
PM Session: 5:00-6:00 pm
 
Duff Language Magnet Academy (Chinese/English+ Program)
January 31, 2019 (Thursday)
AM Session: 9:00-10:00 am
PM Session: 5:00-6:00 pm
 
Hillcrest Elementary School (Chinese/English+ Program)
January 29, 2019 (Tuesday)
AM Session: 9:00-10:00 am
PM Session: 5:00-6:00 pm
 
ABOUT
Learn about the design of the Dual Language+ Program
Discover the program benefits
Pick up enrollment information, program applications, and transfer applications
  
CONTACT 
For more information, please call: (626) 307-3444
 
 
 
VISITA A LA ESCUELA Y JUNTA  INFORMATIVA PARA PADRES
 

PROGRAMA+ DOBLE IDIOMA (Inglés, Español y Chino)

Kínder en 2019-2020 

 
Por favor acompáñenos a una Visita a la Escuela y Junta Informativa para Padres para aprender sobre el diseño y beneficios del programa al igual que recoger información de inscripción y aplicaciones para el programa.

 

CUANDO & DONDE 

Usted puede asistir a cualquier de las siguientes juntas en las escuelas del Programa + Doble Idioma.

 

Escuela Primaria Dewey Avenue (Programa Español/Inglés+ )

525 E. Dewey Ave., San Gabriel, CA 91776

25 de Enero del 2019 (Viernes)

      Sesión AM: 9:00-10:00 a.m.

      Sesión PM: 5:00-6:00 p.m.

 

Academia de Lenguaje Magnet Duff (Programa Chino/Inglés+)

7830 Dorothy Ave, Rosemead, CA 91770

31 de Enero del 2019 (Jueves)

      Sesión AM: 9:00-10:00 a.m.

      Sesión PM: 5:00-6:00 p.m.

 

Escuela Primaria Hillcrest (Programa Chino/Inglés+)

795 Pepper St., Monterey Park, CA 91755

29 de Enero del 2019 (Martes)

     Sesión AM: 9:00-10:00 a.m.

     Sesión PM: 5:00-6:00 p.m.

 

SOBRE

Aprenda sobre el diseño del Programa + Doble Idioma

Descubra los beneficios del programa

Recoja información de inscripción, aplicaciones del programa, y aplicaciones de transferencia.

 

CONTACTO

Para más información, favor de llamar al: (626) 307-3444

 

Regrese a la página del Programa + Doble Idioma

 
 
學校探訪和家長資訊會議
 

雙語 + 教育課程 (英文, 西班牙文 中文)

2019-2020年的幼兒園

 

請參加我們的學校探訪和家長資訊會議以了解課程意念和益處和獲取註冊信息和課程申請手續.

 

何時何地

您可以參加以下雙語課程學校的任何一次會議.

 

Dewey Avenue小學 (西班牙語 英語課程)

525 E. Dewey Ave, San Gabriel, CA 91776

2019125 (週五)

      上午會議上午9:00 – 10:00

      下午會議下午5:00 – 6:00

 

Duff Language Magnet Academy學院 (中文 英文課程)

7830 Dorothy Ave, Rosemead, CA 91770

2019131 (週四)

      上午會議上午9:00 – 10:00

      下午會議下午5:00 – 6:00

 

Hillcrest小學(中文 / 英文課程)

795 Pepper St, Monterey Park, CA 91755

2019129 (週二)

     上午會議上午9:00 – 10:00

     下午會議下午5:00 – 6:00

 

關於

了解雙語程序的意念

發拓課程的益處

索取註冊信息此課程的入學和轉班申請.

 

聯繫

欲了解更多信息請致電: (626) 307-3444

 

返回雙語課程的網頁

 

 

Viếng Thăm Nhà Trường và Tham Dự Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ + GIÁO DỤC (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc)

Lớp Mẫu Giáo niên khóa 2019-2020


Xin hãy tham gia cùng với chúng tôi để Viếng Thăm Nhà Trường và Tham Dự Buổi Họp Thông Tin Phụ Huynh để tìm hiểu về thiết kế và phúc lợi của chương trình cũng như nhận thông tin đăng ký và các thủ tục xin nhập học của chương trình.

 

Khi Nào Và Ở Đâu

Quý vị có thể tham dự bất kỳ một buổi họp nào tại các trường có Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ+ dưới đây.

 

Trường Tiểu Học Dewey Avenue (Chương Trình Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Anh+)

525 E. Dewey Ave., San Gabriel, CA 91776

Ngày 25 tháng Giêng năm 2019 (Thứ Sáu)

      Phiên họp buổi sáng: 9: 00-10: 00 sáng

      Phiên họp buổi chiều: 5: 00-6: 00 chiều.

 

Học Viện Ngôn Ngữ Duff Language Magnet Academy (Chương Trình Tiếng Trung Quốc / Tiếng Anh+)

7830 Dorothy Ave, Rosemead, CA 91770

Ngày 31 tháng Giêng năm 2019 (Thứ năm)

      Phiên họp buổi sáng: 9: 00-10: 00 sáng

      Phiên họp buổi chiều: 5: 00-6: 00 chiều.

 

Trường Tiểu Học Hillcrest (Chương Trình Tiếng Trung Quốc / Tiếng Anh+)

795 Pepper St., Công viên Monterey, CA 91755

Ngày 29 tháng Giêng năm 2019 (Thứ Ba)

      Phiên họp buổi sáng: 9: 00-10: 00 sáng

      Phiên họp buổi chiều: 5: 00-6: 00 chiều.

 

VỀ VIỆC

Tìm hiểu về thiết kế Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ+

Khám phá những phúc lợi của chương trình

Nhận thông tin tuyển sinh, thủ tục xin nhập học và chuyển lớp của chương trình

 

LIÊN LẠC

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi điện: (626) 307-3444

 

Quay trở về trang web của Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ+

 

Application Due Date: February 28, 2019
 
To apply, please use one of the following:
 

1) Attend a School Visit & Parent Information Meeting and complete an application at the site.

 

2) Submit the online application.

 

3) Download and complete the PDF application, and mail to: Garvey School District, c/o Superintendent's Office, 2730 N. Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770.

 

-OR-

 

4) Submit an application at the Garvey School District Office (2730 N. Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770).