Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
Registration/Enrollment » Thủ tục đăng ký lại (tiếng Việt)

Thủ tục đăng ký lại (tiếng Việt)

Đăng nhập bằng Tài khoản Phụ huynh Chuyên dụng trên mạng.  Hãy nhớ rằng user name là địa chỉ e-mail mà quý vị sử dụng để tạo tài khoản.  Nếu quý vị không nhớ mật khẩu, quý vị có thể bấm vào “Forgot Your Password” (Quên mật khẩu của quý vị) để thiết lập lại.  Nếu quý vị chưa đăng ký con em trên trực tuyến, quý vị sẽ thấy một thông báo trong văn bản màu vàng với một thanh màu xanh trên màn hình:

"Quý vị chưa hoàn thành Quá trình Xác nhận Dữ liệu Học sinh.  Bấm vào đây để xác nhận các thông tin về học sinh. "

 

Quý vị sẽ thấy thẻ đầu tiên “Student Demographics” (Nhân khẩu Học sinh) hiển thị.  Ngoài ra, quý vị sẽ thấy các thẻ “Contacts, Medical Information, Authorizations and Prohibitions, Documents and Final Data Confirmation”.  Quý vị phải đi qua tất cả các thẻ để hoàn thành việc đăng ký lại.

 

Bấm vào nút “CHANGE” (di chuyển xuống nếu không thấy cái nút) để bắt đầu soạn thảo / cập nhật dữ liệu bao gồm cả địa chỉ gửi thư và số điện thoại chính.  Thêm vào số làm việc của cha và mẹ nếu có.  Quý vị phải bấm  “SAVE”  để giữ những thay đổi.  Quý vị sẽ không thấy sự thay đổi trên địa chỉ gửi thư được lưu lại ngay lập tức; thay vào đó, nhà trường sẽ liên lạc với quý vị để xác nhận sự thay đổi.

 

Tiếp theo bấm vào thẻ “Contact” để cập nhật các số điện thoại khẩn cấp và lựa chọn nút “Change”.  Quý vị có thể thêm vào địa chỉ liên lạc bằng cách bấm vào nút “Add”.  Trong phần thông tin y tế “Medical Information”,kiểm tra tất cả các điều kiện y tế áp dụng cho con em và bao gồm các chú thích thích hợp (bấm vào “save”).

 

Được liệt kê dưới Uỷ quyền và Nghiêm cấm “Authorization and Prohibition” là sự cho phép của cha mẹ (hoặc ngăn cấm) cho con em tham gia trong mỗi chương trình.  Việc cho phép rõ ràng của cha mẹ được yêu cầu để: 

•  Cho phép Học sinh Tham gia Chuyến đi Giáo dục (Sự Cho Phép Chuyến đi)

•  Cho phép Học sinh Nhận được Điều trị Khẩn cấp

•  Cho phép Hình ảnh / video của Học sinh được in / để trên mạng lưới (Miễn Trừ, phát hành) 

 

Phụ huynh cũng được yêu cầu phải xem xét và / hoặc chấp nhận các tài liệu liệt kê dưới thẻ “Documents”.

• Sử dụng chấp nhận được của Hiệp định Công nghệ

• Sách Hướng Dẫn Kỷ Luật

• Yêu cầu Thông báo Hàng năm cho Phụ huynh / Người Giám hộ

• Tình trạng quá đông và Học sinh Chuyển nhượng lại 

 
Để kết thúc quá trình đăng ký lại, bấm vào thẻ xác nhận dữ liệu cuối cùng “Final Data Confirmation” và xác nhận rằng các dữ liệu quý vị cập nhật là chính xác.