Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
COVID-19 » Take the School Reopening Parent Survey

Take the School Reopening Parent Survey

The Garvey School District greatly appreciates your persevering partnership to ensure the best for our children in the past few months. As we continue to prepare for the school reopening, your input is critical. Please complete the following survey. Your input will guide the development of an effective road map to achieve our goals of safety, quality and equity.
 
El Distrito Escolar Garvey aprecia enormemente su perseverante colaboración para garantizar lo mejor para nuestros niños en los últimos meses. A medida que continuamos preparándonos para la reapertura de las escuelas, su opinión es crucial. Por favor complete la siguiente encuesta. Su aporte guiara el desarrollo de un plan efectivo para lograr nuestros objetivos de seguridad, calidad y equidad.
嘉偉學區非常感謝您的持久合作,可以讓學區在過去幾個月中為我們的學生們提供最好的服務。在我們為重新開放學校做準備時,您的意見甚為重要重要。 請您完成以下的問卷調查。 您的意見將有效地指導協助學區路線圖的發展,並實現我們的安全,質量和公平的目標。
 
Học Khu Garvey đánh giá rất cao với sự hợp tác bền bỉ của quý vị để đảm bảo các điều tốt nhất cho con em chúng ta trong vài tháng qua. Khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho việc mở lại trường, các ý kiến của quý vị rất quan trọng.  Vui lòng hoàn thành khảo sát sau đây.  Các ý kiến của quý vị sẽ hướng dẫn sự phát triển một lộ trình có hiệu quả để đạt được các mục tiêu về sự an toàn, chất lượng và công bằng của chúng tôi.