Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

Attendance Works!

 
 
How many are too many?
10% of the school year- that's 18 missed days or 2 days a month- can knock students off track.
 
Please help your child attend school. Attend Today, Achieve Tomorrow!
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

出席有功!

过多的 缺席,无论是有事或无故缺席,都会导致学生无法在学校或人生中取得成功。

 

怎么样是过多?每年10% (每学年缺席18天或每月2天)会让学生偏离正常轨道。

请帮助您的孩子上学。今天的出席,明天的成功!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sự đi học đều có ích!

Vắng mặt quá nhiều, vắng mặt có phép hoặc không có lý do, có thể ngăn cản học sinh học tập thành công ở trường và trong cuộc sống.  Có bao nhiêu ngày là quá nhiều?10% của năm học - đó là 18 ngày bỏ lỡ hoặc 2 ngày một tháng - có thể khiến cho học sinh tắt theo dõi các thành tựu.

 

Xin hãy giúp con em quý vi về việc đi học đều.  Việc đi học hôm nay sẽ đạt được thành tưự ngày mai!