Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
Parents/Community » Parents' Rights & School Permit Transfer Request

Parents' Rights & School Permit Transfer Request

REQUIRED Annual Notification to Parents and Guardians:
     Summary of Legal Rights and Responsibilities (Education Code 48980)

August 2022

Dear Parents, Guardians and Students:

The intent of this document is to inform you of the legal rights you have relating to certain programs and activities in Garvey School District. The following are summaries of Education Code Sections. If you would like to review the full section, please contact Student Support Services at (626) 307-3427.

貴家長,監護人和學生們台鑒︰

茲通知您家長與學生在某些課程與活動上具有的法定權利。以下為教育法有關條文的摘要。如欲查閱全文。請洽學生事務處 (626) 307-3427。

Estimados padres:

Deseamos informarles de los derechos que ustedes y los estudiantes tienen respecto a ciertos programas y actividades. Los siguientes son resúmenes de artículos del Código de Educación. Siustedes desean revisar los artículos en su totalidad, por favor comuníquense a la Oficina de Servicios Estudiantiles (Student Support Services) al (626) 307-3427.

Thưa Quí Phụ Huynh, Người Giám Hộ và Học Sinh:

Chúng tôi ước muốn thông báo cùng quí vị về các quyền pháp định của quí vị và các con em học sinh có liên quan đến một số chương trình và các sinh hoạt. Sau đây là các tóm lược của các Đoạn Bộ Luật Giáo Dục. Nếu quí vị muốn xem lại toàn bộ, xin tiếp xúc với Văn Phòng Nhân Sự Học Sinh tại số (626) 307-3427.