Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
Programs » 2023-2024 Woodcraft Rangers After School Program

2023-2024 Woodcraft Rangers After School Program

2023-2024 Woodcraft Rangers After School Program

2023-2024

Woodcraft Rangers After School Program Registration

Dear Parents/Guardians,

On behalf of the Garvey School District and Woodcraft Rangers staff, we would like to thank you for your partnership during the 2022-23 school year in meeting your child’s learning and social-emotional needs. We are pleased to announce that for the 2023-2024 school year, the Woodcraft Rangers after school program will continue to provide quality after school program from after school to 6:00 p.m. The program will include homework support and a variety of high-interest club activities.

If you are interested in enrolling your child in the Woodcraft Rangers after school program, please follow the instructions described below. Upon review, families will be notified of the program approval status.

 

REGISTRATION

1) “PICK-UP” Registration Form
You may “pick up” the Woodcraft Rangers Program Registration Form by:
  • In-Person Pick-Up: Pick up the hard copy of the registration form at your child's school or the district office.
  • Online Access: Download and print the Registration Form (see below)
2) Fill out Registration Form: When completing the Registration Form, please make sure that you enter the correct information for the following:
School” – Put in the school for the “REGULAR School Year” (not Summer School).
Grade Level” – Put in the grade level in “2023-2024” (not “2022-2023”).
 
3) RETURN Completed Registration Form: Return the completed Program Registration Form to your child's school or the district office.

 

Garvey School District Office

Address: 2730 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

Time: 8:00am-4:30pm

Phone: 626.307.3444

Bitely Elementary

Address: 7501 Fern Ave, Rosemead, CA 91770

Time: 8:00am 4:00pm

Phone: 213.712.9920

Dewey Elementary

Address: 525 Dewey Ave E, San Gabriel, CA 91776

Time: 8:00am-4:00pm

Phone: 213.712.9920                            

Rice Elementary

Address: 2150 Angelus Ave, Rosemead, CA 91770

Time: 8:00am-4:00pm

Phone: 213.712.9920

Sanchez/Temple

Address: 8470/8510 Fern Ave, Rosemead, CA 91770

Time: 8:00am-4:00pm

Phone: 213.712.9920

Garvey Intermediate

Address: 2720 Jackson Ave, Rosemead, CA 91770

Time: 8:00am-4:00pm

Phone: 213.712.9920

 

We look forward to a new year of exciting services to promote whole child education. Please contact Jordan Esquivel, Woodcraft Rangers Program Manager (at [email protected] or 213-712-9920) if you have any questions.  

 

Jordan Esquivel

Program Manager,

Woodcraft Rangers

 

Anita Chu

Superintendent,

Garvey School District

 
GSD
 
 

2023-2024

Inscripción para el programa extracurricular Woodcraft Rangers

Estimados padres o tutores,

En nombre del personal del distrito escolar Garvey y Woodcraft Rangers, nos gustaría agradecerles por su colaboración en satisfacer las necesidades socioemocionales y de aprendizaje de sus hijos durante el ciclo escolar 2022-23. Nos complace anunciar que para el ciclo escolar 2023-2024, el programa extracurricular Woodcraft Rangers continuará brindando un programa de calidad, desde la salida de clases hasta las 6:00 p.m. El programa incluirá apoyo con la tarea y una variedad de actividades de gran interés en club.

 

Por favor siga las instrucciones dadas a continuación si le interesa inscribir a su hija/o en el programa extracurricular de Woodcraft Rangers. Una vez que se revise la solicitud, se les hará saber del estado de su solicitud.

 

INSCRIPCIÓN

1)  “RECOJA” Formulario de inscripción

Se puede “recoger” el formulario de inscripción por medio de:
  • Recoger en persona: Recoja la copia impresa del formulario de inscripción en la escuela de su hijo o en la oficina del distrito.
  • Acceso en línea: Descargue e imprima el formulario de registro (ver más abajo)
2)  Complete el formulario: Cuando esté completando el formulario asegúrese de poner la información correcta en las siguientes secciones: “Escuela” – Ponga la información de la escuela a la que asiste durante el “ciclo REGULAR” (no las clases de verano).Grado” – Ponga el grado del ciclo escolar durante “2023-2024” (no “2022-2023”).
3)  REGRESE el formulario de inscripción completado: Devuelva el Formulario de registro del programa completo a la escuela de su hijo oa la oficina del distrito.
Oficina del Distrito Escolar Garvey
Dirección: 2730 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770
Hora: 8:00am-4:30pm
Teléfono: 626.307.3444
Escuela Primaria Bitely
Dirección: 7501 Fern Ave, Rosemead, CA 91770
Hora: 8:00am 4:00pm
Teléfono: 213.712.9920
Escuela Primaria Dewey
Dirección: 525 Dewey Ave E, San Gabriel, CA 91776
Hora: 8:00am-4:00pm
Teléfono: 213.712.9920                        
Escuela Primaria Rice
Dirección: 2150 Angelus Ave, Rosemead, CA 91770
Hora: 8:00am-4:00pm
Teléfono: 213.712.9920
Escuela Sanchez o Temple
Dirección: 8470/8510 Fern Ave, Rosemead, CA 91770
Hora: 8:00am-4:00pm
Teléfono: 213.712.9920
Escuela Garvey Intermediate
Domicilio: 2720 Jackson Ave, Rosemead, CA 91770
Hora: 8:00am-4:00pm
Teléfono: 213.712.9920 
 Anhelamos este nuevo ciclo escolar lleno de servicios emocionantes para promover la educación completa de los niños. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con Jordan Esquivel, Supervisor del programa Woodcraft Rangers (a [email protected] o 213-712-9920).   
Jordan EsquivelProgram Manager, Woodcraft Rangers   Anita ChuSuperintendent, Garvey School District
 
GSD
 

2023 - 2024

Woodcraft Rangers 課後計劃註冊

尊敬的家長/監護人,

我們謹代表嘉偉學區和 Woodcraft Rangers 的工作人員,感謝您在 2022-23 學年為滿足您子女的學習和社交情感需求而提供的合作夥伴關係。我們很高興地宣布,2023-2024 學年,Woodcraft Rangers 課後計劃將繼續提供優質的課外活動,時間為放學後至下午 6:00 時。該計劃將包括家庭作業的支持和各種有高興趣的俱樂部活動。

如果您有興趣讓您的子女參加 Woodcraft Rangers 課後計劃,請您按照以下的說明進行操作。經過審核後,這些家庭將收到通知有關計劃批准的狀況。 
註冊
1) “領取註冊表格
您可以通過以下方式 “領取” Woodcraft Rangers 計劃註冊
  • 親自領取在您孩子的学校或地区办公室领取登记表的硬拷贝.
  • 在線訪問 通過以下的鏈接從嘉偉區的網站下載並且打印註冊表格:https://bit.ly/gsd-wcr
2) 填寫註冊表格當您填寫註冊表時,請確保您輸入的以下信息正確

學校” –  輸入在 常規學年 就讀的學校(不是暑期班的學校)。

年級” –  輸入在 2023 - 2024 學年的年級(而不是 2022 - 2023 學年的年級)。
3) 交回已填妥的註冊表格将填妥的计划登记表返还给您孩子的学校或学区办公室。 
 

嘉偉學區辦公室

地址:  2730 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

時間:  上午8:00 – 下午4:30

電話:   626.307.3444

Bitely小學

地址:   7501 Fern Ave, Rosemead, CA 91770

時間:  上午8:00 -下午4:00

電話:   213.712.9920

Dewey小學

地址:   525 Dewey Ave E, San Gabriel, CA 91776

時間:   上午8:00 -下午4:00

電話:   213.712.9920                             

Rice 小學

地址:   2150 Angelus Ave, Rosemead, CA 91770

時間:   上午8:00 -下午4:00

電話:   213.712.9920

Sanchez小學/Temple 初中

地址:   8470/8510 Fern Ave, Rosemead, CA 91770

時間:   上午8:00 -下午4:00

電話:   213.712.9920

Garvey 初中

地址:   2720 Jackson Ave, Rosemead, CA 91770

時間:   上午8:00 -下午4:00

電話:   213.712.9920

 

我們期待在新的一年裡提供一個令人興奮的服務來促進全面的孩子教育。如果您有任何疑問,請聯繫 Woodcraft Rangers 計劃經理 Jordan Esquivel[email protected] 致電 213-712-9920)。 

 

Jordan Esquivel

Program Manager,

Woodcraft Rangers

 

Anita Chu

Superintendent,

Garvey School District

 
GSD

2023-2024

Đăng ký Chương trình Sau giờ Học của Woodcraft Rangers

 

Kính thưa Các Phụ huynh/Người Giám hộ,

Thay mặt cho nhân viên của Học khu Garvey và Woodcraft Rangers, chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong năm học 2022-2023 để đáp ứng các nhu cầu học tập và tình cảm xã hội của con em quý vị.  Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trong năm học 2023-2024, chương trình sau giờ học của Woodcraft Rangers sẽ tiếp tục cung cấp một chương trình sau giờ học có chất lượng từ sau giờ học đến 6:00 chiều.  Chương trình sẽ bao gồm sự hỗ trợ làm bài tập về nhà và một loạt các hoạt động câu lạc bộ có hứng thú cao.

Nếu quý vị muốn đăng ký cho con mình tham gia chương trình sau giờ học Woodcraft Rangers, vui lòng làm theo các hướng dẫn được mô tả bên dưới. Sau khi xem xét, các gia đình sẽ được thông báo về tình trạng phê duyệt chương trình.
Sự Đăng ký
1) “LấyMẫu Đăng ký
Quý vị có thể “nhặt được” Mẫu Đăng ký cho Chương trình Woodcraft Rangers bằng cách:
  • Nhặt được trực tiếp: Nhận bản cứng của mẫu đơn đăng ký tại trường của con bạn hoặc văn phòng học khu
  • Truy cập Trực tuyến:  Tải xuống và in Mẫu Đăng ký từ Trang web của Học khu Garvey qua liên kết sau: https://bit.ly/gsd-wcr
2) Điền vào Mẫu đăng ký: Khi điền vào Mẫu đăng ký, vui lòng đảm bảo rằng quý vị nhập chính xác các thông tin sau:Trường học” – Điền vào trường theo học trong “Năm học THƯỜNG XUYÊN” (không phải trường học hè)Cấp lớp” – Điền vào cấp lớp theo học trong năm “2023-2024” (không phải năm “2022-2023”).
3) TRẢ LẠI Mẫu Đăng ký đã hoàn thành: Gửi lại Mẫu Đăng ký Chương trình đã điền đầy đủ cho trường học của con bạn hoặc văn phòng học khu. 
Văn phòng Học Khu Garvey
Địa chỉ:  2730 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770
Giờ:  8:00 sáng - 4:30 chiều
Số điện thoại:  626.307.3444
Trường Bitely
Địa chỉ:  7501 Fern Ave, Rosemead, CA 91770
Giờ:  8:00 sáng - 4:00 chiều
Số điện thoại:  213.712.9920
Trường Dewey
Địa chỉ:  525 Dewey Ave E, San Gabriel, CA 91776
Giờ:  8:00 sáng - 4:00 chiều
Số điện thoại:  213.712.9920                
Trường Rice  Địa chỉ:  2150 Angelus Ave, Rosemead, CA 91770
Giờ 8:00 sáng - 4:00 chiều
Số điện thoại 213.712.9920
Trường Sanchez/Temple
Địa chỉ:  8470/8510 Fern Ave, Rosemead, CA 91770
Giờ 8:00 sáng - 4:00 chiều
Số điện thoại:  213.712.9920
Trường Garvey Intermediate
Địa chỉ:  2720 Jackson Ave, Rosemead, CA 91770
Giờ 8:00 sáng -4:00 chiều
Số điện thoại:  213.712.9920
 Chúng tôi mong chờ một năm mới với các dịch vụ thú vị để thúc đẩy một nền giáo dục trẻ em toàn diện.  Vui lòng liên hệ với Ông Jordan Esquivel, Giám đốc Chương trình Woodcraft Rangers (tại [email protected] hoặc 213-712-9920) nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.  
Jordan EsquivelProgram Manager, Woodcraft Rangers   Anita ChuSuperintendent, Garvey School District
 
 
Registration