Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

Local Control and Accountability Plan (LCAP) and Dashboard

Learning Continuity and Attendance Plan (LCP) and Online Survey
Local Continuity and Attendance Plan (LCP) Online Survey

Dear Staff, Students, Parents, and Community,

The Garvey School District is developing a Learning Continuity and Attendance Plan (LCP), an important districtwide roadmap that defines the programs and services to achieve the District’s vision of developing all students as future ready global leaders in the midst of the challenges caused by the COVID-19 pandemic.  To ensure that the plan is effective in overcoming the challenges and achieving the District vision, participation and input of all stakeholders is critical.  To this end, you are invited to share your ideas on programs and services essential to our mission in each of the following areas.

Click here: Local Continuity and Attendance Plan (LCP) Online Survey

 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP) Encuesta en línea
Estimados miembros del personal, alumnos, padres o tutores y miembros de la comunidad, 
El Distrito Escolar Garvey está desarrollando un Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP), es un importante plan para el distrito que define los programas y servicios para lograr la visión del Distrito de desarrollar a todos los alumnos como líderes mundiales preparados para el futuro pese a los desafíos causados por la pandemia COVID-19. Para garantizar que el plan sea eficaz para superar los desafíos y lograr la visión del Distrito, la participación y las opiniones de todos los interesados ​​es crucial. Con este fin, están invitados a compartir sus ideas sobre programas y servicios esenciales para nuestra misión en cada una de las siguientes áreas.
 

學習連續性和出勤計劃 (LCP)在線調查

尊敬的員工,學生們,家長們和社區人士,

嘉偉學區正在製定一個學習連續性和出勤計劃(LCP),這是一項重要的全學區的路線圖,此路線圖定義了這些計劃和服務,以實現該學區的願景,就是將所有學生發展成為為未來做好凖備的全球領導者,即使COVID-19大流行帶來的挑戰。為了確保該計劃有效的克服這些挑戰並實現學區的願景,所有的利益相關者的參與和投入是至關重要。為此,我們邀請您在以下每個領域中,對我們的使命至關重要的計劃和服務分享您的想法。

 
Kế hoạch học tập liên tục và sự đến dự (LCP) Khảo sát trên Trực tuyến
Kính thưa Những Nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và Cộng đồng,
Học Khu Garvey đang phát triển một Kế hoạch Học tập Liên tục và sự Đến dự (LCP), một lộ trình quan trọng trên toàn học khu mà xác định các chương trình và dịch vụ để đạt được viển cảnh của Học khu, để phát triển tất cả học sinh trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu sẵn sàng trong tương lai giữa những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.  Để đảm bảo rằng kế hoạch có hiệu quả trong việc vượt qua các thách thức và đạt được viển cảnh của Học khu, sự tham gia và đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan là rất quan trọng.  Vì vậy, quý vị được mời chia sẻ ý tưởng của mình về các chương trình và dịch vụ cần thiết cho sứ mệnh của chúng tôi trong từng lĩnh vực sau đây.
Local Control and Accountability Plan (LCAP)
Local Performance Indicators