Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

Local Control and Accountability Plan (LCAP) and Dashboard

Local Control and Accountability Plan
Local Performance Indicators
____________________________________________________________________________________________________________________
Local Control and Accountability Plan (LCAP) Online Survey
 

Dear Staff, Students, Parents, and Community,

 

The Garvey School District is developing a three-year Local Control and Accountability Plan (LCAP), an important districtwide roadmap that defines the programs and services to achieve our vision of developing all students as 21st century leaders.  To ensure that the plan is effective in achieving the District vision, participation and input of all stakeholders is critical.  To this end, you are invited to share your ideas on programs and services essential to our mission in the following areas.

 

For more information, you may access the District's current 3-year Local Control and Accountability Plan here: https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap

 

Thank you for your partnership in ensuring success for all students.

Encuesta en Línea del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)

 

Estimados Empleados, Estudiantes, Padres y Comunidad,

 

El Distrito Escolar Garvey está desarrollando un Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) de tres años, un importante mapa de todo el distrito que define los programas y servicios para lograr nuestra visión de desarrollar a todos nuestros estudiantes como líderes del siglo XXI.  Para garantizar que el plan sea efectivo para lograr la visión del Distrito, participación y aporte de todas las partes interesadas es crítico. Con este fin, usted está invitado a compartir sus ideas en programas y servicios esenciales para nuestra misión en las siguientes áreas.

 

  1. ¿ Que programas y servicios necesita el Distrito/escuela proporcionar o fortalecer para apoyar a TODOS LOS ESTUDIANTES en su desarrollo académico y carácter/liderazgo como líderes del Siglo XXI en una sociedad global?
  2. ¿ Que programas y servicios necesita el Distrito/escuela proporcionar o fortalecer para apoyar a los EMPLEADOS (p.ej., enseñanza administrativa, y personal de apoyo) para que ellos puedan alentar el desarrollo académico y carácter/liderazgo de todos los estudiantes?
  3. ¿ Que programas y servicios necesita el Distrito/escuela proporcionar o fortalecer para apoyar a los PADRES para que ellos puedan alentar el desarrollo académico y carácter/liderazgo de sus niños?

Para más información, puede acceder el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas corriente de tres años del Distrito aquí: https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap

 

Gracias por su colaboración para garantizar el éxito de todos los estudiantes.

 

Encuesta en Línea del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)

 

地方控管和問責計劃 (LCAP) 的網上調查
 

尊敬的各位教職員, 學生們, 家長們和社區各界人士,

 

嘉偉學區正在製定一項為期三年的地方控管和問責計劃 (LCAP), 這是一個重要的全學區性路線圖, 表明這計劃和服務, 以實現我們將所有學生培養為21世紀領導者的願景.  為確保此計劃有效地實現學區的願景, 所有權益相關者的參與和投入是非常重要的.  為此, 我們邀請您分享您對我們下列必定影響我們的使命的計劃和服務的領域之想法.

 

  1. 學區/學校需要提供或加強些什麼計劃和服務, 來支持所有學生在全球社會中作為21世紀領導者的學術和性格/領導力發展?
  2. 學區/學校需要提供或加強些什麼計劃和服務, 來支持教職員 (如教學, 行政和支援人員), 使他們能栽培所有學生的學術和性格/領導力之發展?
  3. 學區/學校需要提供或加強些什麼計劃和服務, 來支持家長們, 使他們能栽培所有學生的學術和性格/領導力之發展?      

 

有關更多信息, 請您到此https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap 網頁, 探訪學區現行的3年制地方控管和問責計劃.

 

謝謝您為確保所有學生的成功之合作

 

地方控管和問責計劃 (LCAP) 的網上調查

Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình Địa Phương (LCAP)
 

Kính thưa các giáo chức viên, các học sinh, các phụ huynh và quý vị trong cộng đồng,

Học Khu Garvey đang phát triển Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình Địa Phương (LCAP) có thời hạn 3 năm, một lộ trình quan trọng trên toàn học khu, nhằm xác định các chương trình và dịch vụ để đạt được quan điểm của chúng tôi về việc phát triển tất cả học sinh như những nhà lãnh đạo thế kỷ 21. Để đảm bảo rằng kế hoạch đạt được quan điểm của Học Khu một cách hiệu quả, sự tham dự và ý kiến của tất cả các nhân vật có liên quan đều là rất quan trọng. Để được tiến đến như vậy, xin mời quý vị chia sẻ ý tưởng của mình về các chương trình và dịch vụ thiết yếu cho sứ mệnh của chúng tôi trong các lĩnh vực sau đây.

 

  1. Học Khu / Trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ TẤT CẢ CÁC HỌG SINH trong việc phát triển nhân cách và lãnh đạo của họ với tư cách là nhà lãnh đạo Thế kỷ 21 trong một xã hội toàn cầu?
  2. Học Khu / Trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ GIÁO CHỨC VIÊN (như về: giảng dạy, hành chính và nhân viên hỗ trợ) để họ có thể thúc đẩy sự phát triển về nhân cách và khả năng lãnh đạo của tất cả học sinh?   
  3. Học Khu / Trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ các PHỤ HUYNH để họ có thể thúc đẩy sự phát triển về nhân cách và khả năng lãnh đạo của tất cả học sinh?      

 

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể truy cập tại https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap   xem duyệt Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình Địa Phương hiện hành trong 3 năm của Học Khu.

 

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong việc đảm bảo sự thành công cho tất cả các học sinh.

 

Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình Địa Phương (LCAP)