Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu
About » Local Control and Accountability Plan

Local Control and Accountability Plan

Local Control and Accountability Plans

Local Performance Indicators
GSD
Local Control and Accountability Plan (LCAP) Online Survey
 
Dear Staff, Students, Parents, and Community,
The Garvey School District is refining a three-year Local Control and Accountability Plan (LCAP), an important districtwide roadmap that defines the programs and services to achieve our vision of developing all students as 21s century leaders.  To ensure that the plan is effective in achieving the District vision, participation and input of all stakeholders is critical.  To this end, you are invited to share your ideas on programs and services essential to our mission in the following areas.
 1. What programs and services does the District/school need to provide or strengthen to support ALL STUDENTS in their academic and character/leadership development as 21st Century Leaders in a global society?
 2. What programs and services does the District/school need to provide or strengthen to support STAFF (e.g., teaching, administrative, and support staff) so that they may foster the academic and character/leadership development of all students?
 3. What programs and services does the District/school need to provide or strengthen to support PARENTS so that they may foster the academic and character/leadership development of their children?

For more information, you may access the District's current 3-year Local Control and Accountability Plan below. Thank you for your partnership in ensuring success for all students.

GSD

Encuesta en línea del Plan de responsabilidad y control local (LCAP)

Estimados empleados, alumnos, padres y miembros de la comunidad, El Distrito Escolar Garvey está refinando un Plan de responsabilidad y control local (LCAP) de tres años, una importante guía para todo el distrito que define los programas y servicios para lograr nuestra visión de ayudar a nuestros alumnos a desarrollarse como líderes del siglo XXI. Para garantizar que el plan sea efectivo para lograr la visión del Distrito, la participación y el aporte de todas las partes interesadas ​​es fundamental. Con este fin, los invitamos a compartir sus ideas sobre programas y servicios esenciales para nuestra misión en las siguientes áreas: 

 1. ¿Qué programas y servicios necesita proporcionar o fortalecer el distrito o la escuela para apoyar a TODOS LOS ALUMNOS en su desarrollo académico y de carácter o liderazgo para llegar a ser los líderes del siglo XXI en una sociedad global?
 2. ¿Qué programas y servicios necesita proporcionar o fortalecer el Distrito o la escuela para apoyar al PERSONAL (por ejemplo, personal docente, administrativo y de apoyo) para que puedan fomentar el desarrollo académico y de carácter o liderazgo de todos los alumnos?
 3. ¿Qué programas y servicios necesita proporcionar o fortalecer el Distrito o la escuela para apoyar a los PADRES de modo que puedan fomentar el desarrollo académico y de carácter o liderazgo de sus hijos?
Para obtener más información, pueden acceder al actual  Plan de responsabilidad y control local de tres años del Distrito aquí: https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcapGracias por su colaboración en garantizar el éxito de todos los alumnos.

GSD

地方控制和問責計劃 (LCAP) 在線調查 

親愛的教職員工、學生、家長和社區, 嘉偉學區正在完善一項為期三年的地方控制和問責計劃 (LCAP),這是一個重要的全學區路線圖,它定義了計劃和服務,以實現我們將所有學生培養為 21 世紀領導者的願景。為了確保該計劃有效實現學區的願景,所有利益相關者的參與和投入至關重要。 為此,我們邀請您分享您對我們在以下領域的使命至關重要的計劃和服務的想法。 

 1. 學區/學校需要提供或加強哪些計劃和服務,以幫助所有學生發展其學術和品格/領導力,在全球社會中作為 21 世紀的世界領袖?
 2. 學區/學校需要提供或加強哪些計劃和服務來支持教職員工例如,教學、行政和支持人員),以便他們可以促進所有學生的學業和性格/領導力發展?
 3. 學區/學校需要提供或加強哪些計劃和服務來支持家長以便他們可以促進孩子的學業和性格/領導力的發展?

欲了解更多信息,您可以在此處訪問學區目前的 3 年地方控制和問責計劃: https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap謝謝您為了確保所有學生取得成功而建立的伙伴關係

GSD

Khảo sát trực tuyến về Kế hoạch giải trình và Kiểm soát của địa phương (LCAP) 
 
Kính gửi:  Giáo chức viên, Học sinh, Phụ huynh và Cộng đồng, Học Khu Garvey đang cải tiến một Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Giải trình (LCAP) ba năm của địa phương, một lộ trình quan trọng trên toàn học khu nhằm xác định các chương trình và dịch vụ để đạt được tầm nhìn của chúng tôi về việc phát triển tất cả học sinh trở thành những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21.  Để đảm bảo rằng kế hoạch có hiệu quả trong việc đạt được tầm nhìn của Học khu, sự tham gia và đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan là rất quan trọng.  Vì vậy, quý vị được mời chia sẻ ý tưởng của mình về các chương trình và dịch vụ cần thiết cho sứ mệnh của chúng tôi trong các lĩnh vực sau.  
 1. Học khu / trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ TẤT CẢ HỌC SINH trong việc phát triển học tập và tính cách / khả năng lãnh đạo với tư cách là những Nhà Lãnh đạo Thế kỷ 21 trong một xã hội toàn cầu?
 2. Những chương trình và dịch vụ nào mà Học khu / trường học cần cung cấp hoặc tăng cường để hỗ trợ GIÁO CHỨC VIÊN (ví dụ: nhân viên giảng dạy, hành chính và hỗ trợ) để họ có thể thúc đẩy sự phát triển học tập và tính cách / lãnh đạo của tất cả học sinh?
 3. Học khu / trường học cần cung cấp hoặc tăng cường những chương trình và dịch vụ nào để hỗ trợ PHỤ HUYNH để họ có thể thúc đẩy sự phát triển về học vấn và tính cách / khả năng lãnh đạo của con em mình?
Để biết thêm thông tin, quý vị có thể truy cập Kế hoạch kiểm soát địa phương và trách nhiệm giải trình 3 năm hiện tại của Học khu tại đây:   https://www.garvey.k12.ca.us/apps/pages/about/lcap
Cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong việc đảm bảo sự thành công cho tất cả các học sinh.
 
 
 
GSD
 
Learning Continuity and Attendance Plan (LCP) and Online Survey
Local Continuity and Attendance Plan (LCP) Online Survey

Dear Staff, Students, Parents, and Community,

The Garvey School District is developing a Learning Continuity and Attendance Plan (LCP), an important districtwide roadmap that defines the programs and services to achieve the District’s vision of developing all students as future ready global leaders in the midst of the challenges caused by the COVID-19 pandemic.  To ensure that the plan is effective in overcoming the challenges and achieving the District vision, participation and input of all stakeholders is critical.  To this end, you are invited to share your ideas on programs and services essential to our mission in each of the following areas.

Click here: Local Continuity and Attendance Plan (LCP) Online Survey

 
Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP) Encuesta en línea
Estimados miembros del personal, alumnos, padres o tutores y miembros de la comunidad, 
El Distrito Escolar Garvey está desarrollando un Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP), es un importante plan para el distrito que define los programas y servicios para lograr la visión del Distrito de desarrollar a todos los alumnos como líderes mundiales preparados para el futuro pese a los desafíos causados por la pandemia COVID-19. Para garantizar que el plan sea eficaz para superar los desafíos y lograr la visión del Distrito, la participación y las opiniones de todos los interesados ​​es crucial. Con este fin, están invitados a compartir sus ideas sobre programas y servicios esenciales para nuestra misión en cada una de las siguientes áreas.
 

學習連續性和出勤計劃 (LCP)在線調查

尊敬的員工,學生們,家長們和社區人士,

嘉偉學區正在製定一個學習連續性和出勤計劃(LCP),這是一項重要的全學區的路線圖,此路線圖定義了這些計劃和服務,以實現該學區的願景,就是將所有學生發展成為為未來做好凖備的全球領導者,即使COVID-19大流行帶來的挑戰。為了確保該計劃有效的克服這些挑戰並實現學區的願景,所有的利益相關者的參與和投入是至關重要。為此,我們邀請您在以下每個領域中,對我們的使命至關重要的計劃和服務分享您的想法。

 
Kế hoạch học tập liên tục và sự đến dự (LCP) Khảo sát trên Trực tuyến
Kính thưa Những Nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và Cộng đồng,
Học Khu Garvey đang phát triển một Kế hoạch Học tập Liên tục và sự Đến dự (LCP), một lộ trình quan trọng trên toàn học khu mà xác định các chương trình và dịch vụ để đạt được viển cảnh của Học khu, để phát triển tất cả học sinh trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu sẵn sàng trong tương lai giữa những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.  Để đảm bảo rằng kế hoạch có hiệu quả trong việc vượt qua các thách thức và đạt được viển cảnh của Học khu, sự tham gia và đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan là rất quan trọng.  Vì vậy, quý vị được mời chia sẻ ý tưởng của mình về các chương trình và dịch vụ cần thiết cho sứ mệnh của chúng tôi trong từng lĩnh vực sau đây.
 
GSD
School Climate Student Survey

The California Department of Education requires schools to conduct a student survey in order to get student input to improve programs and services in serving student needs. The survey is anonymous and no names will be connected to the answers. Grade 5-8 students should check their school email to complete the survey.

Sample Survey Questions: 
 1. I feel connected to school.
 2. I look forward to coming to school every day
 3. I am motivated to learn.
 4. I am absent twice or more per month.
 5. I feel I have caring relationships with my school teachers.
 6. I feel I have caring relationships with my school principal and the school staff.
 7. My teachers have high expectations for me.
 8. My school prepares students for future success in college and career.
 9. I can participate meaningfully in class.
 10. The school rules and policies have been explained to me.
 11. My school is clean and in good condition (such as the classrooms, bathrooms, drinking fountains, etc.)
 12. I feel safe while at school.
 13. I believe most students are well-behaved.
 14. I have experienced harassment or bullying by other students.
 15. Other students have said mean rumors or lies about me.
 16. I have been afraid of being beaten up.
 17. I have been in a physical fight.
 18. I have seen a weapon on campus.
 19. I have been drunk or “high” on drugs while at school.
 20. I have been drunk or “high” on drugs while at school.
 21. I currently drink alcohol daily.
 22. I have been drunk or “high” 7 or more times in my life.
 23. I currently smoke cigarettes.
 24. I currently smoke e-cigarettes (vapes).
 25. I have experienced chronic sadness/hopelessness.
 26. I have had thoughts of self-harm.
 27. I know someone who has had thoughts of self-harm.
 28. What is the one thing that the school can do to help you better achieve your learning goals?
 29. What is the one thing that the school can do to help you become more engaged at school and in learning?