Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

Home

2021-2022

Garvey School District Welcomes New and Continuing Students!

By February 15, 2021, online enrollment will be available for the 2021-2022 school year. This is a reminder that all new and continuing students are required to register online for the 2021-2022 school year. 
 
Click the appropriate link below to begin the on-line registration/enrollment.

Register CONTINUING Students: 

Enroll NEW Students: 
 
Parents may access the above links to complete the online registration/enrollment process. If you do not have the ability to complete the process at home, staff will be providing assistance to parents at all Garvey School District schools.
 
Please contact your school of residence or the District Office at (626) 307-3427 for assistance. We look forward to serving your family in the 2021-2022 school year. 
 
GSD
¡Distrito Escolar Garvey da la Bienvenida a Estudiantes Nuevos y Continuos!
 
Para el 15 de febrero 2021, la inscripción en línea estará disponible para el año escolar 2021-2022. Este es un recordatorio de que todos los estudiantes nuevos y continuos se deben registrar en línea para el año escolar 2021-2022. 

Presione el enlace apropiado para comenzar la registración/inscripción en línea.

Registre Estudiantes CONTINUOS:

Inscribir NUEVOS Estudiantes:
 
Padres pueden acceder los enlaces de arriba para completar el proceso de registro/ inscripción en línea. Si no tiene la capacidad de completar el proceso en casa, personal estarán proporcionando asistencia para padres en todas las escuelas del Distrito Escolar Garvey.
 
Por favor contacte a su escuela de residencia o a la Oficina del Distrito al (626) 307-3427 para asistencia. Esperamos poder servirle a su familia en el año escolar 2021-2022. 
GSD
嘉偉學區在此歡迎所有新生及返校生!
 
到2021年2月15日,線上註冊將會開放2021-2022學年註冊。  謹在此提醒所有的新生和返校生,所有學生都必須經由網路來完成2021-2022學年註冊。
 
點擊下方正確的連結來開始進行線上註冊。

返校生註冊:

新生註冊:
 
家長可透過上述的連結來完成線上註冊程序。若是您無法在家完成註冊程序,校方人員將會協助所有嘉偉學區內的家長。
 
請與您戶籍所屬的學校或是撥打(626) 307-3427與學區辦公室聯絡以便獲得協助。我們期待能在2021-2022學年為您的家人服務。
GSD
Phòng Giáo Dục Garvey Chào Đón Các Học Sinh Hiện Tại và Học Sinh Mới!
 
Đ]ến ngày 15 tháng 2 năm 2021, đăng ký trực tuyến sẽ mở cho năm học 2021-2022. Thư này nhắc nhở rằng tất cả các học sinh hiện tại và học sinh mới đều được yêu cầu đăng ký học trực tuyến cho năm học 2021-2022. 

Xin nhấp vào đường dẫn dưới đây để bắt đầu đăng ký/nhập học trực tuyến.

Đăng ký cho học sinh HIỆN TẠI:

Đăng ký cho học sinh MỚI:
 
Phụ huynh có thể truy cập vào các đường link trên để hoàn tất quy trình đăng ký/nhập học trực tuyến. Nếu quý vị không có khả năng hoàn tất quy trình tại nhà, nhân viên sẽ cấp hỗ trợ cho phụ huynh tại tất cả các trường của Phòng Giáo Dục  Garvey.
 
Xin vui lòng liên hệ với trường thường trú của quý vị hoặc Văn Phòng Phòng Giáo Dục theo số (626) 307-3427 để được giúp đỡ. Chúng tôi mong được phục vụ các gia đình trong năm học 2021-2022.