Garvey School DistrictProviding a premier education in a 21st century learning environment to develop tomorrow's responsible leaders.

Skip to main content
Mobile Menu

Home

2023-24 GSD Continuing Registration & New Student Enrollment
 

For Early Head Start, Head Start and Preschool, please contact Child Development at (626) 307-3396.

2024-2025
Online enrollment for the 2024-2025 school year will be available starting March 2024. All new and continuing students are required to register online. Please check here for updates. 
 
 
2023-2024
To register for the current school year, please click the appropriate link below:
 
Parents may access the above links to complete the online registration/enrollment process. If you do not have the ability to complete the process at home, staff will be providing assistance to parents at all Garvey School District schools.
 
Please contact your school of residence or the District Office at (626) 307-3427 for assistance.
 
GSD
2024-2025
La inscripción en línea para el año escolar 2024-2025 estará disponible a partir de marzo de 2024. Todos los estudiantes nuevos y continuos deben registrarse en línea. Consulte aquí para obtener actualizaciones.
 
 
2023-2024
Para registrarse para el año escolar actual, haga clic en el enlace correspondiente a continuación:
Padres pueden acceder los enlaces de arriba para completar el proceso de registro/ inscripción en línea. Si no tiene la capacidad de completar el proceso en casa, personal estarán proporcionando asistencia para padres en todas las escuelas del Distrito Escolar Garvey.
 
Por favor contacte a su escuela de residencia o a la Oficina del Distrito al (626) 307-3427 para asistencia.
 
GSD
2024-2025
2024-2025 学年的在线注册将于 2024 年 3 月开始提供。所有新生和继续学习的学生都必须在线注册。请在此处查看更新。
 
2023-2024
要注册当前学年,请单击下面的相应链接:
家長可透過上述的連結來完成線上註冊程序。若是您無法在家完成註冊程序,校方人員將會協助所有嘉偉學區內的家長。

請與您戶籍所屬的學校或是撥打(626) 307-3427與學區辦公室聯絡以便獲得協助。
GSD
 
2024-2025
Ghi danh trực tuyến cho năm học 2024-2025 sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 3 năm 2024. Tất cả học sinh mới và học sinh đang theo học đều phải đăng ký trực tuyến. Vui lòng kiểm tra ở đây để biết thông tin cập nhật.
 
 
2023-2024
Để đăng ký cho năm học hiện tại, vui lòng nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới:
Phụ huynh có thể truy cập vào các đường link trên để hoàn tất quy trình đăng ký/nhập học trực tuyến. Nếu quý vị không có khả năng hoàn tất quy trình tại nhà, nhân viên sẽ cấp hỗ trợ cho phụ huynh tại tất cả các trường của Phòng Giáo Dục  Garvey.
 
Xin vui lòng liên hệ với trường thường trú của quý vị hoặc Văn Phòng Phòng Giáo Dục theo số (626) 307-3427 để được giúp đỡ. 
 
GSD